Shërbimet

Certifikatat:
Ndërkombëtare

ISO 9001:2015
Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë

ISO 14001:2015 Sistemi i Menaxhimit Mjedisor

ISO 45001:2018
Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë

Licenca profesionale:

Auditimi i Ndikimit në Mjedis dhe Energjisë

Projektim, Mbikëqyrje dhe Ndërtim

Puna Topografike & Rilevimi

Trashëgimi Kulturore

Vlerësimi dhe Vlerësim i Pronës

Arsimi dhe Formimi Profesional